В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR), порталът за здраве “Online Medicine с д-р Цанко Стефанов” гарантира, че съгласно законовите си функции обработва законосъобразно, сигурно и добросъвестно личните данни на гражданите и потребители, потърсили помощ, консултация или информация в нашето уеб пространство.

Регламент на Европейския съюз в политиката за поверителност “Лични данни”

Регламент (ЕС) 2016/679 определя правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. С регламента се защитават основни права и свободи на физическите лица и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Свободното движение на лични данни в рамките на Съюза не се ограничава, нито се забранява, по причини, свързани със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Регламентът се прилага за обработването на лични данни, като част от политиката за поверителност на уеб портала, изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни. Уебсайтът е регистриран към Google Analytics, като основно средство за събиране на данни за трафик към здравния портал.

Политика за поверителност “Лични данни”

Политика за поверителност “Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Текущо ниво на съгласие за ползване на бисквитки:

Бисквитки са необходими за функционирането на сайта.


Длъжностно лице по защита на данните:  д-р Цанко Стефанов

E-mail за контакт: Contacts@onlinemedicine.bg

Електронна медия: https://onlinemedicine.bg

Споделете с приятели:
Consent Preferences